Wednesday, August 3, 2016

मत्थे ते चमकन वाल

मत्थे ते चमकन वाल
मेरे बनड़े दे...

लाओ नी लाओ एन्नु शगनां दी मेहँदी
मेहँदी करे हाथ लाल
मेरे बनड़े दे...

पाओ नी पाओ एन्नु शगनां दा गाना
गाने दे रंग ने कमाल
मेरे बनड़े दे...

आईंआं नी आईंआं भेणां मेहँदी ले के
भेणां नु किन्ने ने ख्याल
मेरे बनड़े दे...

No comments:

Post a Comment